Story of a Lovatic
Dreams are made to come true.
Before you judge me remember:
"You know my name,not my story. You know what I've done, not what I've been through."
Stay strong Little Lovatics!
Home Theme Ask me anything if you want (: Submit

Discipline

bespiegelingen:

Ik wil het kunnen, ik wil het halen,
er is geen ruimte om te falen.
De wekker vroeg, om half zes op.
(haal de zorgen uit m’n kop)
Een strakke planning voor de dag
(omdat ik niet voelen mag)
Grenzen verleggen, verder dan ik kan,
blijven doorgaan, daar leert men van.
Noem het vechten, noem het vluchten,
ik verstop me voor de pijn.

Want ik wil zo graag een keer
trots op mezelf kunnen zijn.

Simon Sinek (via fuckinq)

(Bron: psych-facts, via dd-l0vatic)

Working hard for something we don’t care about is called stress; working hard for something we love is called passion.

(via suchvodka)

(Bron: kindofgroovy, via scars-are-me)

I don’t like to talk about what hurts

John Lennon (via a-sad-guy)

(via scars-are-me)

How can I go forward when I don’t know which way I’m facing

Gothec    (via gothics)

(via scars-are-me)

No amount of pills will ever make you love yourself again.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter